Lịch tiêm chủng cho trẻ từ 1 - 10 tuổi


Để giúp các bậc phụ huynh không bị rối tung trong hàng loạt các loại vác-xin, lịch tiêm chủng dưới đây nên được treo ở vị trí dễ nhìn để cha mẹ không bỏ sót mũi tiêm nào của con.

PHP Code:
<table style="text-align: left; margin-left: 0px; margin-right: 0px; width: 100%;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"
 
<
tr
<
td width="108"
<
p align="center">LỨA TUỔI</p
</
td
<
td width="360"
<
p>LOẠI VACXIN PH&Ograve;NG  BỆN</p
</
td
<
td width="276"
<
p>LỊCH TI&Ecirc;M&nbsp;</p
</
td
</
tr
<
tr
<
td rowspan="3" width="108"
<
div>Từ sơ sinh (c&agrave;ng sớm c&agrave;ng tốt)
 
</
div
</
td
<
td width="360" valign="top"
<
p>Lao (BCG)</p
</
td
<
td width="276" valign="top"
<
p>Mũi 1C&oacutethể nhắc lại sau 4  năm</p
</
td
</
tr
<
tr
<
td width="360" valign="top"
<
p>Vi&ecirc;m gan B (Hepatitis B)</p
</
td
<
td width="276" valign="top"
<
p>Mũi 1</p
</
td
</
tr
<
tr
<
td width="360" valign="top"
<
p>Bại liệt (Poliomyelitis)</p
</
td
<
td width="276" valign="top"
<
p>Bại liệt sơ sinh</p
</
td
</
tr
<
tr
<
td width="108"
<
div>1 th&aacute;ng tuổi
 
</div
</
td
<
td width="360" valign="top"
<
p>Vi&ecirc;m gan B</p
</
td
<
td width="276" valign="top"
<
p>Mũi 2</p
</
td
</
tr
<
tr
<
td rowspan="3" width="108"
<
div>2 th&aacute;ng tuổi
 
</div
</
td
<
td width="360" valign="top"
<
p>Bạch hầuho g&agrave;, uốn v&aacute;nbại liệt (Diphtheriapertussistetanus,  polio)</p
</
td
<
td width="276"
<
p>Mũi 1</p
</
td
</
tr
<
tr
<
td width="360" valign="top"
<
p>Vi&ecirc;m m&agrave;ng n&atilde;o mủvi&ecirc;m họngvi&ecirc;m PQvi&ecirc;m phổi&hellip;do trực khuẩn  H.influenza t&yacute;p b</p
</
td
<
td width="276"
<
p>Mũi 1</p
</
td
</
tr
<
tr
<
td width="360"
<
p>Vi&ecirc;m gan B</p
</
td
<
td width="276" valign="top"
<
p>Mũi 3 (Một năm sau nhắc lại mũi 4 v&agrave8 năm sau  nhắc lại mũi 5)</p
</
td
</
tr
<
tr
<
td rowspan="2" width="108"
<
div>3 th&aacute;ng tuổi
 
</div
</
td
<
td width="360" valign="top"
<
p>Bạch hầuho g&agrave;, uốn v&aacute;nbại liệt</p
</
td
<
td width="276" valign="top"
<
p>Mũi 2</p
</
td
</
tr
<
tr
<
td width="360" valign="top"
<
p>Vi&ecirc;m m&agrave;ng n&atilde;o mủvi&ecirc;m họngvi&ecirc;m PQvi&ecirc;m phổi&hellip;do trực khuẩn  H.influenza t&yacute;p b</p
</
td
<
td width="276"
<
p>Mũi 2</p
</
td
</
tr
<
tr
<
td rowspan="2" width="108"
<
div>4 th&aacute;ng tuổi
 
</div
</
td
<
td width="360" valign="top"
<
p>Bạch hầuho g&agrave;, uốn v&aacute;nbại liệt</p
</
td
<
td width="276" valign="top"
<
p>Mũi 3 (nhắc lại sau 1 năm)</p
</
td
</
tr
<
tr
<
td width="360" valign="top"
<
p>Vi&ecirc;m m&agrave;ng n&atilde;o mủvi&ecirc;m họngvi&ecirc;m PQvi&ecirc;m phổi&hellip;do trực khuẩn  H.influenza t&yacute;p b</p
</
td
<
td width="276"
<
p>Mũi 3 (nhắc lại sau 1 năm)</p
</
td
</
tr
<
tr
<
td rowspan="2" width="108"
<
div>9 th&aacute;ng tuổi
 
</div
</
td
<
td width="360"
<
p>Vacxin phối hợp sởiquai bịrubella (MMR)</p
</
td
<
td width="276"
<
p>Ti&ecirc;m 1 mũi4-6 năm sau ti&ecirc;m  nhắc lại (Khi cần thiết nhắc lại sau 15 th&aacute;ng)</p
</
td
</
tr
<
tr
<
td width="360"
<
p>Thủy đậu (Varicella)</p
</
td
<
td width="276"
<
p>Ti&ecirc;m 1 mũi duy nhất (9 th&aacute;ng &ndash;  12 tuổi)</p
<
p>Nếu tr&ecirc;n 12 tuổiti&ecirc;m 2 mũi (c&aacute;ch nhau 6 &ndash8 tuần)</p
</
td
</
tr
<
tr
<
td width="108"
<
div>12 th&aacute;ng tuổi
 
</div
</
td
<
td width="360"
<
p>Vi&ecirc;m n&atilde;o Nhật Bản B (Japanese B encephalitis)</p
</
td
<
td width="276"
<
p>Ti&ecirc;m 3 mũi (2 mũi đầu c&aacute;ch  nhau 1-2 tuần v&agravemũi 3 sau 1 năm)</p
</
td
</
tr
<
tr
<
td width="108"
<
div>15 th&aacute;ng tuổi
 
</div
</
td
<
td width="360"
<
p>Vacxin phối hợp sởiquai bịrubella (vacxin MMR)</p
</
td
<
td width="276"
<
p>Ti&ecirc;m 1 mũi (nhắc lại sau 4-5  năm)</p
</
td
</
tr
<
tr
<
td width="108"
<
div>18 th&aacute;ng v&agravengười lớn
 
</div
</
td
<
td width="360"
<
p>Vi&ecirc;m m&agrave;ng n&atilde;do n&atilde;o m&ocirccầu (vacxin A+C meningoencephalitis)</p
</
td
<
td width="276"
<
p>Ti&ecirc;m 1 mũi</p
<
p>(Cứ 3 năm ti&ecirc;m nhắc lại 1 lần hoặc theo chỉ định khi c&oacutedịch)</p
</
td
</
tr
<
tr
<
td rowspan="3" width="108"
<
div>24 th&aacute;ng tuổi v&agravengười lớn
 
</div
</
td
<
td width="360"
<
p>Vi&ecirc;m gan A (Hepatitis A) = Vacxin Avaxim</p
</
td
<
td width="276"
<
p>Ti&ecirc;m 2 mũi</p
<
p>Từ 2-15 tuổikhoảng c&aacute;ch giữa 2 mũi l&agrave6 th&aacute;ng</p
<
p>Tr&ecirc;n 15 tuổikhoảng c&aacute;ch giữa 2 mũi l&agrave6-12 th&aacute;ng</p
</
td
</
tr
<
tr
<
td width="360"
<
p>Vi&ecirc;m phổivi&ecirc;m m&agrave;ng n&atilde;o mủ.. do phế cầu khuẩn vacxin Pneumo 23</p
</
td
<
td width="276"
<
p>Ti&ecirc;m 1 mũi</p
<
p>(Cứ 5 năm nhắc lại 1 lần)</p
</
td
</
tr
<
tr
<
td width="360"
<
p>Thương h&agrave;(Typhoid) = vacxin Typhim Vi</p
</
td
<
td width="276"
<
p>Ti&ecirc;m 1 mũiCứ 3 năm nhắc lại  1 lần</p
</
td
</
tr
<
tr
<
td width="108"
<
div>36 th&aacute;ng v&agravengười lớn
 
</div
</
td
<
td width="360"
<
p>Vacxin C&uacute;vacxin Vaxigrip</p
<
p>Vacxin được ti&ecirc;m mỗi năm 01 lầnđặc biệt những người c&oacutenguy cơ mắc  c&aacute;c biến chứng của bệnh c&uacute;mC&oacutethể d&ugrave;ng cho phụ nữ đang cho con b&uacute;.</p
</
td
<
td width="276"
<
p>35 th&aacute;ng tuổi &ndashngười lớn</p
<
p>01 liều 0.5 ml/mỗi năm</p
<
p>06 th&aacute;ng &ndash35 th&aacute;ng tuổi</p
<
p>01 liều 0.25ml/mỗi năm</p
<
p>(trẻ dưới 8 tuổichưa mắc c&uacute;m hoặc chưa ti&ecirc;m chủng phải ti&ecirc;m liều  thứ 2 sau 4 tuần)</p
</
td
</
tr
 
</
table
Lưu ý: Vacxin bạch hầu - ho gà - uốn ván - bại liệt nên nhắc lại khi 4 - 6 tuổi, 10 - 11 tuổi và 16 - 21 tuổi.

http://xaluan.com/modules.php?name=N...cle&sid=192412