Cách chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Nước sạch sông Ðà

xBM9A-BDKMSDRb5R4ADC4c7SjimhcJlICU9e_lpwDqvgqF9XCaQr7Rf38KA1VnSpVdlXncGSFcKcK-cXrigmKIYMC3idCMw
https://www.nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/42142102-cach-chuc-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-dau-tu-nuoc-sach-song-%C3%B0a.html