Em đang xin làm head hunter và muốn làm head hunter lắm cơ

Có bố mẹ nào làm head hunter thì chỉ giúp em vài kinh nghiệm ạ

Em đang tính làm partner cho cty kia, săn theo order trước, họ chia em 50-50 trước, sau đó thấy hạp nhau mới vào làm chánh thức

Bố mẹ nào làm rồi chia sẻ em vài kinh nghiệm đi

Cảm ơn các bố mẹ :Rose: