Em có 3 căn Ngoại Giao D.A VOV mễ trì,bác gửi em thông tin hoặc nt cho em vào số: 0902 hai97 sáu 78 em gửi thông tin DA,thông tin căn hộ.