chua cache
Cách chế biến cá tầm??? - 264695

Cách chế biến cá tầm???

 • 1 Lượt chia sẻ
 • 33K Lượt đọc
 • 4 Trả lời

Chia sẻ công thức nấu ăn, mẹo vặt trong nhà, cùng nhiều thông tin thường thức khác, giúp cuộc sống bạn thêm nhẹ nhàng.

Đến trả lời mới nhất
  • 5,983 Bài viết

  • 7,093 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #1
  Hic, mẹ cháu nghe nói cá tầm ngon hơn cá trắm giòn, thế là vác về một chú, sau khi sơ chế, đem chiên vài miếng và măm măm thì thấy cũng bình thường, ko ngon như được nghe quảng cáo:Sad:, chắc tại mẹ cháu chưa chế biến đúng kiểu. Hichic, giờ còn chừng 2 kg trong tủ lạnh, mẹ cháu ko biết làm thế nào nên lên đây hỏi xem mẹ nào có kinh nghiệm với món này thì mách mẹ cháu với. Mẹ cháu xin cảm ơn:Rose:
  Ngụ đi, ko đùa nữa, mẹ đẻ em bé bây giờth1 th1th1th1
  10 = 7.56:Crying:
 1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT  • Avatar của bocute
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 8 năm
  • 76 Bài viết

  • 69 Được cảm ơn

  #2
  bạn đừng có chiên , phí cá ! Cá đó muốn ngon , chỉ cần ướp với dầu hào , tiêu,dầu ăn ,thêm chút gừng cắt chỉ , 1 chút bột ngọt hấp lên là ngon! Nếu kg nấu với măng chua ,cà chua , thơm, thêm rau om ngò gai cũng ngon !
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Avatar của bevitam
  • Đã bị khóa
   Offline
  • 8 năm
  • Thành viên bị khoá
  • 13 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  #3
  Chào mẹ mimi và mina. Hiện tại trên thị trường Hà Nội có 2 loại cá tầm: Cá tầm nga và cá tầm loại khác. Nếu Cá tầm có mùi vị đặc trưng, thịt chắc thì đó là tầm nga, còn cá tầm ăn thấy giống cá chép và có mùi tanh là cá tầm loại khác mẹ ạ. Để mua cá Tầm đúng nguồn gốc, chủng loại mẹ nên tìm hiểu kỹ vì cách phân biệt rất đơn giản: Cá tầm nga mũi tù, còn loại khác là mũi nhọn và hếch. Cũng có rất nhiều cách chế biến cá tầm. Mình tặng mẹ 1 vài cách nhé:
  Caù aùp chaûo aên keøm vôùi Soát Asian vaø caûi boái soâi xaøo
  Thaønh phaàn:
  200Gr caù Fileâ
  100 Gr caûi boù xoâi
  100 Gr daàu chieân
  Thaønh phaàn soát Asian
  20 Gr rau ngoø
  20 Gr rau huùng duûi
  20 Gr rau queá
  20 Gr rau ngoã
  20 Gr rau tía toâ
  20 Gr göøng
  20 Gr toûi
  20 Gr haønh tím
  30 Gr xaû
  1 muoãng soát daàu haøo
  1 muoãng maät ong
  1muoãng nöôùc maém
  1muoãng xì daàu
  Caùch laøm:
  ·Soát Asian: Taát caû caùc thaønh phaàn cuûa soát cho vaøo maùy xay nhuyeãn(1). Cho chaûo leân beáp vôùi 1muoãng daàu aên thaät noùng cho taát caû (1) vaøo xaøo nhanh tay neâm vöøa aên cho soâi leân laø taét beáp .

  • Öôùp caù vôùi chuùt muoái tieâu ( öôùp hôi nhaït vì coù soát aên keøm) ñem aùp treân chaûo 2 maët cho vöøa chÝn tôùi laø ñöôïc (coùtheå aên taùi hay chin vöøa tuøy yù thích maø chuùng ta aùp chaûo)
  • Cho Caù ra dóa phuû soát leân treân ( hoaëc vuï soát keøm theo) aên keøm vôùi caûi boái soâi xaøo hoaëc côm.


  Caù Taàm haáp Caûi xanh vaø göøng
  Thaønh phaàn:
  700 Gr Caù Taàm suoái 1con
  100 Gr haønh taây
  100 G Pa roâ
  50 Gr ôùt ñoû
  30 Gr göøng thaùi sôïi
  30 Gr haønh tím baèm nhoû
  40 Gr laù caûi xanh
  200 Gr daàu chieân
  30 ml xì daàu
  20ml soát daàu haøo
  Tieâu , muoái  Caùch laøm:
  ·Caù Taàm suoái röûa saïch nhôùt vôùi boät mì röûa laïi baèng nöôùc laïnh sau ñoù khöùa chöõ thaäp hai beân mình caù cho leân chaûo daàu noùng chieân sô hai maët.
  ·Pa roâ röaû sach thaùi vaùt ñeå rieâng phaàn cuû traéng vaø phaàn laù xanh,
  · Haønh taây thaùi mieáng cau
  ·Laøm noùng chaûo cho tí daàu aên vaøo, cho haønh tím, haønh taây vaø xaõ vaøo xaøo cho ñeán khi ngöûi thaáy muøi thôm taét beáp. (1)
  ·Xeáp caù vaøo giöõa laù caûi xanh cho (1) leân treân caù tieáp ñeán laø phaàn cuû traéng cuûa Pa roâ, göøng , ôùt ñoû, xì daàu, soát daàu haøo cuoän laù caûi laïi cho vaøo duïng cuï vaø haáp cho ñeân khi caù chín laø ñöôïc.

  • Cho caù ra dóa phuû phaàn laù xanh cuûa pa roâ leân treân sau ñoù cho heát phaàn soát haáp caù phuû doïc caù cho ñeïp. Phuïc vuï noùng vôùi côm .


  Caù taåm boät chieân gioøn vôùi khoai taây chieân
  Thaønh phaàn:
  200 Gr Caù taàm file
  60 Gr boät mì
  1 tröùng gaø ñaùnh tan
  100 Gr Boät baùnh mì caø ( boät baép)
  10 Gr toûi ( baèm nho)û
  200 Gr khoai taây chieân laàn 1
  200 Gr daàu chieân
  20 Gr soát caø chua (ketchup)
  20 Gr Soát Mayonnaise
  1 traùi Quyùt
  20 Gr caø chua bi
  Caùch laøm:

  • Caù röûa saïch caét mieáng hình chöõ nhaät (4 x 2cm) öôùp vôùi toûi vaø ít muoái, tieâu sau ñoù laên vaøo boät mì khoâ roài nhuùng vaøo tröùng sau ñoù laên qua boät mì caø hay boät baép cho vaøo daàu noùng chieâncho ñeán khi gioøn
  • Cho heát daàu coøn laïi vaøo moät chaûo khaùc laøm noùng daàu cho khoai taây vaøo chieân cho ñeán khi khoai taây gioøn vôùt ra baèng vôït cho thaät raùo daàu roài raéc ít muoái leân treân.
  • Xeáp caù vaø khoai taây ra dóa moùn naøy phuïc vuï noùng kem vôùi soát Mayo vaø soát caø chua

  Laåu caù taàm vôùi vò haønh vaø ôùt
  Thaønh phaàn :


  -700 gram Caù Taàm
  -200 gram Haønh laù
  -50 gram ôùt traùi ñoû
  -100 gram Göøng
  -100 gram boät mì
  -1 cuû haønh taây
  -50 gram haønh cuû (haønh tím)
  -100 gram caø chua
  -100 gram Giaù ñoã
  -100 gram taøu huû non
  -100 gram baép coøi
  -300 gram buùn töôi hoaëc mì
  -Rau aên keøm caùc loaïi tuyø theo sôû thích cuûa moãi ngöôøi


  Caùch laøm:
  -Cho caù vaøo khay chöõ nhaät thoa phaàn boät mì leân mình caù roài vuoát doïc töø ñaàu ñeán ñuoâi caù cho saïch nhôùt, röûa caù laïi baèng nöôùc laïnh thaät saïch roài caét boû phaàn vi ,mang vaø ruoät caù tieáp ñeán laø caét rôøi caù ra töøng khoanh nhoû daøy 2cm cho vaøo dóa ñeå phuïc vuï taïi baøn coøn phaàn ñaàu vaø ñuoâi caù ñeå laïi naáu nöôùc laåu.
  -Cho 1 lit nöôùc vaøo xong baét leân beáp ñun soâi laøm nöôùc laåu .Göøng goïït voû röûa saïch caét ñoâi, haønh taây loät voû röûa saïch caét ñoâi, cuû haønh tím röûa saïch cho taát caû vaøo loø nöôùng ñeán khi ngöûi ñöôïc muøi thôm laáy ra cho vaøo xong nöôùc ñang soâi roài cho nheï löûa soâi laên taên ñeå laáy muøi thôm .
  - Duøng moät caùi chaûo khaùc cho ít daàu aên vaø phi haønh toûi cho daäy muøi thôm roài cho ñaàu vaø ñuoâi caù chieân sô tieáp ñeán laø cho nöôùc maém, tieâu gia vò vöøa ngaám vaøo caù laø taét beáp cho vaøo xong nöôùc laåu naáu theâm 15’ ñeå laáy vò ngoït cuûa caù. Neâm gia vò vöøa aên (* Löu yù: trong quaù trình naáu nöôùc laåu phaûi nhe löûa vaø hôùt boït ñeå giöõ nöôùc laåu trong)
  -ÔÙt traùi boû haït caét nhoû giaõ nhuyeãn, Haønh laù röûa saïch, caét phaàn cuû maøu traéng cho vaøo xong nöôùc laåu coøn phaàn xanh caét khuùc nhoû cho vaøo coái giaõ nhuyeãn cho vaøo nöôùc laåu sau khi ñaõ nÕm gia vò (*Löu yù: haønh vaø ôùt phaûi giaõ baèng coái chöù khoâng ñöôïc say vì khi giaõ haønh laù seõ tieác ra muøi thôm vaø maøu xanh ôùt tieác ra maøu ñoû taïo neân vò & maøu saéc raát ñaëc tröng cho moùn laåu. Hôn nöõa vieäc giaõ haønh laø nguoàn goác cuûa aåm thöïc Vieät Nam neân chuùng ta caàn phaûi giöõ.)
  -Cho Nöôùc laåu ra duïng cuï naáu laåu, buùn töôi hoaëc mì cho ra dóa vaø caùc thaønh phaàn coøn laïi cho ra dóa (theo söï saùng taoï trình baøy cuûa moãi ngöôøi) phuïc vuï naáu taïi baøn.


  Chúc gia đình mẹ mina và mimi ngon miệng
  • 188 Bài viết

  • 30 Được cảm ơn

  #4
  Trích dẫn Nguyên văn bởi bevitam Xem bài viết
  Chào mẹ mimi và mina. Hiện tại trên thị trường Hà Nội có 2 loại cá tầm: Cá tầm nga và cá tầm loại khác. Nếu Cá tầm có mùi vị đặc trưng, thịt chắc thì đó là tầm nga, còn cá tầm ăn thấy giống cá chép và có mùi tanh là cá tầm loại khác mẹ ạ. Để mua cá Tầm đúng nguồn gốc, chủng loại mẹ nên tìm hiểu kỹ vì cách phân biệt rất đơn giản: Cá tầm nga mũi tù, còn loại khác là mũi nhọn và hếch. Cũng có rất nhiều cách chế biến cá tầm. Mình tặng mẹ 1 vài cách nhé:
  Caù aùp chaûo aên keøm vôùi Soát Asian vaø caûi boái soâi xaøo
  Thaønh phaàn:
  200Gr caù Fileâ
  100 Gr caûi boù xoâi
  100 Gr daàu chieân
  Thaønh phaàn soát Asian
  20 Gr rau ngoø
  20 Gr rau huùng duûi
  20 Gr rau queá
  20 Gr rau ngoã
  20 Gr rau tía toâ
  20 Gr göøng
  20 Gr toûi
  20 Gr haønh tím
  30 Gr xaû
  1 muoãng soát daàu haøo
  1 muoãng maät ong
  1muoãng nöôùc maém
  1muoãng xì daàu
  Caùch laøm:
  ·Soát Asian: Taát caû caùc thaønh phaàn cuûa soát cho vaøo maùy xay nhuyeãn(1). Cho chaûo leân beáp vôùi 1muoãng daàu aên thaät noùng cho taát caû (1) vaøo xaøo nhanh tay neâm vöøa aên cho soâi leân laø taét beáp .

  • Öôùp caù vôùi chuùt muoái tieâu ( öôùp hôi nhaït vì coù soát aên keøm) ñem aùp treân chaûo 2 maët cho vöøa chÝn tôùi laø ñöôïc (coùtheå aên taùi hay chin vöøa tuøy yù thích maø chuùng ta aùp chaûo)
  • Cho Caù ra dóa phuû soát leân treân ( hoaëc vuï soát keøm theo) aên keøm vôùi caûi boái soâi xaøo hoaëc côm.


  Caù Taàm haáp Caûi xanh vaø göøng
  Thaønh phaàn:
  700 Gr Caù Taàm suoái 1con
  100 Gr haønh taây
  100 G Pa roâ
  50 Gr ôùt ñoû
  30 Gr göøng thaùi sôïi
  30 Gr haønh tím baèm nhoû
  40 Gr laù caûi xanh
  200 Gr daàu chieân
  30 ml xì daàu
  20ml soát daàu haøo
  Tieâu , muoái  Caùch laøm:
  ·Caù Taàm suoái röûa saïch nhôùt vôùi boät mì röûa laïi baèng nöôùc laïnh sau ñoù khöùa chöõ thaäp hai beân mình caù cho leân chaûo daàu noùng chieân sô hai maët.
  ·Pa roâ röaû sach thaùi vaùt ñeå rieâng phaàn cuû traéng vaø phaàn laù xanh,
  · Haønh taây thaùi mieáng cau
  ·Laøm noùng chaûo cho tí daàu aên vaøo, cho haønh tím, haønh taây vaø xaõ vaøo xaøo cho ñeán khi ngöûi thaáy muøi thôm taét beáp. (1)
  ·Xeáp caù vaøo giöõa laù caûi xanh cho (1) leân treân caù tieáp ñeán laø phaàn cuû traéng cuûa Pa roâ, göøng , ôùt ñoû, xì daàu, soát daàu haøo cuoän laù caûi laïi cho vaøo duïng cuï vaø haáp cho ñeân khi caù chín laø ñöôïc.

  • Cho caù ra dóa phuû phaàn laù xanh cuûa pa roâ leân treân sau ñoù cho heát phaàn soát haáp caù phuû doïc caù cho ñeïp. Phuïc vuï noùng vôùi côm .


  Caù taåm boät chieân gioøn vôùi khoai taây chieân
  Thaønh phaàn:
  200 Gr Caù taàm file
  60 Gr boät mì
  1 tröùng gaø ñaùnh tan
  100 Gr Boät baùnh mì caø ( boät baép)
  10 Gr toûi ( baèm nho)û
  200 Gr khoai taây chieân laàn 1
  200 Gr daàu chieân
  20 Gr soát caø chua (ketchup)
  20 Gr Soát Mayonnaise
  1 traùi Quyùt
  20 Gr caø chua bi
  Caùch laøm:

  • Caù röûa saïch caét mieáng hình chöõ nhaät (4 x 2cm) öôùp vôùi toûi vaø ít muoái, tieâu sau ñoù laên vaøo boät mì khoâ roài nhuùng vaøo tröùng sau ñoù laên qua boät mì caø hay boät baép cho vaøo daàu noùng chieâncho ñeán khi gioøn
  • Cho heát daàu coøn laïi vaøo moät chaûo khaùc laøm noùng daàu cho khoai taây vaøo chieân cho ñeán khi khoai taây gioøn vôùt ra baèng vôït cho thaät raùo daàu roài raéc ít muoái leân treân.
  • Xeáp caù vaø khoai taây ra dóa moùn naøy phuïc vuï noùng kem vôùi soát Mayo vaø soát caø chua

  Laåu caù taàm vôùi vò haønh vaø ôùt
  Thaønh phaàn :


  -700 gram Caù Taàm
  -200 gram Haønh laù
  -50 gram ôùt traùi ñoû
  -100 gram Göøng
  -100 gram boät mì
  -1 cuû haønh taây
  -50 gram haønh cuû (haønh tím)
  -100 gram caø chua
  -100 gram Giaù ñoã
  -100 gram taøu huû non
  -100 gram baép coøi
  -300 gram buùn töôi hoaëc mì
  -Rau aên keøm caùc loaïi tuyø theo sôû thích cuûa moãi ngöôøi


  Caùch laøm:
  -Cho caù vaøo khay chöõ nhaät thoa phaàn boät mì leân mình caù roài vuoát doïc töø ñaàu ñeán ñuoâi caù cho saïch nhôùt, röûa caù laïi baèng nöôùc laïnh thaät saïch roài caét boû phaàn vi ,mang vaø ruoät caù tieáp ñeán laø caét rôøi caù ra töøng khoanh nhoû daøy 2cm cho vaøo dóa ñeå phuïc vuï taïi baøn coøn phaàn ñaàu vaø ñuoâi caù ñeå laïi naáu nöôùc laåu.
  -Cho 1 lit nöôùc vaøo xong baét leân beáp ñun soâi laøm nöôùc laåu .Göøng goïït voû röûa saïch caét ñoâi, haønh taây loät voû röûa saïch caét ñoâi, cuû haønh tím röûa saïch cho taát caû vaøo loø nöôùng ñeán khi ngöûi ñöôïc muøi thôm laáy ra cho vaøo xong nöôùc ñang soâi roài cho nheï löûa soâi laên taên ñeå laáy muøi thôm .
  - Duøng moät caùi chaûo khaùc cho ít daàu aên vaø phi haønh toûi cho daäy muøi thôm roài cho ñaàu vaø ñuoâi caù chieân sô tieáp ñeán laø cho nöôùc maém, tieâu gia vò vöøa ngaám vaøo caù laø taét beáp cho vaøo xong nöôùc laåu naáu theâm 15’ ñeå laáy vò ngoït cuûa caù. Neâm gia vò vöøa aên (* Löu yù: trong quaù trình naáu nöôùc laåu phaûi nhe löûa vaø hôùt boït ñeå giöõ nöôùc laåu trong)
  -ÔÙt traùi boû haït caét nhoû giaõ nhuyeãn, Haønh laù röûa saïch, caét phaàn cuû maøu traéng cho vaøo xong nöôùc laåu coøn phaàn xanh caét khuùc nhoû cho vaøo coái giaõ nhuyeãn cho vaøo nöôùc laåu sau khi ñaõ nÕm gia vò (*Löu yù: haønh vaø ôùt phaûi giaõ baèng coái chöù khoâng ñöôïc say vì khi giaõ haønh laù seõ tieác ra muøi thôm vaø maøu xanh ôùt tieác ra maøu ñoû taïo neân vò & maøu saéc raát ñaëc tröng cho moùn laåu. Hôn nöõa vieäc giaõ haønh laø nguoàn goác cuûa aåm thöïc Vieät Nam neân chuùng ta caàn phaûi giöõ.)
  -Cho Nöôùc laåu ra duïng cuï naáu laåu, buùn töôi hoaëc mì cho ra dóa vaø caùc thaønh phaàn coøn laïi cho ra dóa (theo söï saùng taoï trình baøy cuûa moãi ngöôøi) phuïc vuï naáu taïi baøn.


  Chúc gia đình mẹ mina và mimi ngon miệng

  hihiih, Cá Tầm Nga với Các loại CÁ Tầm # nếu ko để ý thì đều giống nhau cả, chen tinh ý và sành ăn mới thấy.
  Quan trọng là cách chế biến, Cá Tầm rán thì chắc chắn ko đúng vị rùi nên có thể mẹ mina thấy ko # gì là đúng rùi
  Và Cá Tầm thì chén con từ 3kg trở lên hoặc tối thiểu là 2,5Kg/con mới ngon
  • 2,128 Bài viết

  • 629 Được cảm ơn

  Thành viên tri kỷ 2016
  #5
  Em ăn ở nhà hàng thì thấy họ chế biến được 4 món, cá tầm rán, cá tầm rang muối, sụn cá nướng or chiên giòn và đầu cá tầm nấu canh măng cay ngon lắm.