Mình dọn dẹp có 1 số quần áo muốn cho tặng.
Quần áo nữ người lớn, ai cần hoặc biết chỗ cho tặng giới thiệu mình. Mình cảm ơn.