TIN TÀI TRỢ.

con gái ơi ! mẹ xin lỗi ...

 • 0 Lượt chia sẻ
 • 1.96K Lượt đọc
 • 15 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
  • Avatar của BeUyenThy
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 10 năm
  • 31 Bài viết

  • 6 Được cảm ơn

  #1
  Con gaùi beù boûng cuûa meï ôi ! Meï xin loãi con , meï caûm thaáy coù loãi vôùi con nhieàu quaù . Môùi maáy thaùng tuoåi maø meï khoâng coù ñieàu kieän chaêm soùc con cho thaät toát , meï coù loãi nhieàu . Cô quan meï xa quaù , khoâng theå veà nhaø ñeå chaêm con ñöôïc , con ôû vôùi oâng baø coøn nhieàu hôn vôùi meï . Meï bieát con nhôù meï laém nhöng khoâng theå laøm khaùc ñöôïc con aø . Meï caûm thaáy coù loãi quaù ! Neáu meï coá gaéng ñaáu tranh theâm moät chuùt , hy sinh coâng vieäc theâm moät chuùt meï ñaõ ñöôïc ôû gaàn con roài. Nhöng meï tham vieäc quaù , roài nhöõng cuoäc thi thoá chuyeân moân cöù cuoán meï vaøo , thôøi gian meï daønh cho con moät ít ñi . Hoâm nay con beänh , nhìn con beù boûng treân tay nguû thieáp ñi maø nöôùc maét coøn traøn truïa , meï thöông quaù , coù loãi vôùi con quaù , con luùc naøy oám ñi nhieàu . Söï löïa choïn cuûa meï sai roài con yeâu aï ! Nhöng vaãn khoâng theå naøo laøm khaùc ñöôïc , naêm hoïc môùi ñi ñöôïc gaàn moät nöûa , nhöõng cuoäc thi vaãn coøn ôû phía tröôùc , tha loãi cho meï nheù. Coá gaéng leân con yeâu , chaéc chaén ñeán heø meï seõ daønh troïn cho con gaùi yeâu cuûa meï . Cho meï xin loãi con , con yeâu cuûa meï .

 1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


  • 1,095 Bài viết

  • 601 Được cảm ơn

  #2
  Trích dẫn Nguyên văn bởi BeUyenThy Xem bài viết
  Con gái bé bỏng của mẹ ơi ! Mẹ xin lỗi con , mẹ cảm thấy có lỗi với con nhiều quá . Mới mấy tháng tuổi mà mẹ không có điều kiện chăm sóc con cho thật tốt , mẹ có lỗi nhiều . Cơ quan mẹ xa quá , không thể về nhà để chăm con được , con ở với ông bà còn nhiều hơn với mẹ . Mẹ biết con nhớ mẹ lắm nhưng không thể làm khác được con à . Mẹ cảm thấy có lỗi quá ! Nếu mẹ cố gắng đấu tranh thêm một chút , hy sinh công việc thêm một chút mẹ đã được ở gần con rồi. Nhưng mẹ tham việc quá , rồi những cuộc thi thố chuyên môn cứ cuốn mẹ vào , thời gian mẹ dành cho con một ít đi . Hôm nay con bệnh , nhìn con bé bỏng trên tay ngủ thiếp đi mà nước mắt còn tràn trụa , mẹ thương quá , có lỗi với con quá , con lúc này ốm đi nhiều . Sự lựa chọn của mẹ sai rồi con yêu ạ ! Nhưng vẫn không thể nào làm khác được , năm học mới đi được gần một nửa , những cuộc thi vẫn còn ở phía trước , tha lỗi cho mẹ nhé. Cố gắng lên con yêu , chắc chắn đến hè mẹ sẽ dành trọn cho con gái yêu của mẹ . Cho mẹ xin lỗi con , con yêu của mẹ ..
  Một người mẹ thiếu trách nhiệm với con cái

  Một người chủ top thiếu trách nhiệm với topic của mình

  Một member thiếu trách nhiệm với các thành viên khác

  :Laughing::Laughing::Laughing:
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 7,234 Bài viết

  • 4,894 Được cảm ơn

  #3
  bạn bít không? tất cả nhừng người khi gần đất xa trời đều hối tiếc không ở gần người thân nhiều
  Rồng nhỏ, mẹ yêu con hơn yêu chị Nhím và mẹ Mong con luôn cảm nhận được tình yêu của mẹ và chị dành cho con.
  Park_Shi_Hoo
  • Avatar của MebeSach
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 13 năm
  • 1,226 Bài viết

  • 1,300 Được cảm ơn

  #4
  Trích dẫn Nguyên văn bởi mydaughters Xem bài viết
  Một người mẹ thiếu trách nhiệm với con cái

  Một người chủ top thiếu trách nhiệm với topic của mình

  Một member thiếu trách nhiệm với các thành viên khác

  :Laughing::Laughing::Laughing:
  Bạn này toàn nói phang ngang, không giải thích gì cho "lời phán" của mình. Chỉ cố nói để làm đau người khác. Rồi lại cười ha hả ở phần cuối bài, chẳng hiểu bạn cười vì cái gì, vì "có dịp" chê bai người khác???

  Trích dẫn Nguyên văn bởi BeUyenThy Xem bài viết
  Con gaùi beù boûng cuûa meï ôi ! Meï xin loãi con , meï caûm thaáy coù loãi vôùi con nhieàu quaù . Môùi maáy thaùng tuoåi maø meï khoâng coù ñieàu kieän chaêm soùc con cho thaät toát , meï coù loãi nhieàu . Cô quan meï xa quaù , khoâng theå veà nhaø ñeå chaêm con ñöôïc , con ôû vôùi oâng baø coøn nhieàu hôn vôùi meï . Meï bieát con nhôù meï laém nhöng khoâng theå laøm khaùc ñöôïc con aø . Meï caûm thaáy coù loãi quaù ! Neáu meï coá gaéng ñaáu tranh theâm moät chuùt , hy sinh coâng vieäc theâm moät chuùt meï ñaõ ñöôïc ôû gaàn con roài. Nhöng meï tham vieäc quaù , roài nhöõng cuoäc thi thoá chuyeân moân cöù cuoán meï vaøo , thôøi gian meï daønh cho con moät ít ñi . Hoâm nay con beänh , nhìn con beù boûng treân tay nguû thieáp ñi maø nöôùc maét coøn traøn truïa , meï thöông quaù , coù loãi vôùi con quaù , con luùc naøy oám ñi nhieàu . Söï löïa choïn cuûa meï sai roài con yeâu aï ! Nhöng vaãn khoâng theå naøo laøm khaùc ñöôïc , naêm hoïc môùi ñi ñöôïc gaàn moät nöûa , nhöõng cuoäc thi vaãn coøn ôû phía tröôùc , tha loãi cho meï nheù. Coá gaéng leân con yeâu , chaéc chaén ñeán heø meï seõ daønh troïn cho con gaùi yeâu cuûa meï . Cho meï xin loãi con , con yeâu cuûa meï .
  Font chữ của bạn không ổn, bạn nên kiểm tra kỹ trước khi post bài nha!

  Đã nhận ra, xót xa và cảm thấy những thiệt thòi khi con phải sống xa Mẹ, sao bạn không tìm cách khắc phục? Chờ đến tận hè thì lâu quá!

  Mình đã từng phải sống xa con những 04 tháng trời, hoàn cảnh của mình lúc đó thật sự không có lựa chọn nào để tốt hơn cho bé, nên đành phải làm thế, vậy mà mình vẫn cứ tiếc nuối mãi khoảng thời gian đó. Bạn hãy suy nghĩ và tìm phương án nào để Mẹ con được gần nhau nha bạn!

  Chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc!
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 1,095 Bài viết

  • 601 Được cảm ơn

  #5
  Ơ thế tớ phán sai hả Mê Bê Sách?

  Bạn thích trở thành Phật thì bạn đi khuyên nhủ bạn ấy, khuyên như đúng rồi ấy. Tớ không thích thành Phật, tớ chê bai bạn ấy, không có quyền sao? Ủa mà tớ nói có đúng không?

  Bạn ấy tự nhận là thiếu trách nhiệm với con bạn ấy, tớ chỉ chốt lại.

  Còn chuyện bạn ấy thiếu trách nhiệm với top của mình. Quá đúng. Chả cần phải giải thích.

  Tương tự cho câu nói thứ 3 của tớ.

  Hĩ hĩ, mệt bạn Mê Bê Sách này quá.
  • 122 Bài viết

  • 93 Được cảm ơn

  #6
  Biết là sai mà không có cách sửa sao bạn?
  Công gì, việc gì, thì con ốm mẹ vẫn có chế độ nghỉ chăm con. Và dù hết phép, hết chế độ thì nghỉ không lương. Nếu trong học hành xin hoãn thi giáo viên vẫn chấp nhận năng động giải quyết mà. Thi công chức thì không phải kéo dài tới cả năm, nhỉ?
  Mặt khác, không phải mẹ nào cũng chăm con tốt hơn ông bà, con ốm thì phải xem lại cách chăm sóc cháu nữa. Vài lời vậy.
  • Avatar của meyeubibo
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 12 năm
  • 428 Bài viết

  • 60 Được cảm ơn

  Thành viên tích cực 2018
  #7
  Mình rất ít comment nhưng thấy mọi người chê trách mình cũng xin góp vài dòng.Chủ toppic là giáo viên phải không ? Và chắc đang đi làm ở nơi xa gia đình phải không ? Nếu mà thế thì không thể trách được bạn ấy đâu. Trong nghề giáo viên có những nơi vùng khó khăn, vùng xa xôi không có giáo viên địa phương nên nhiều giáo viên phải đi đến đó công tác. Có nơi vì khó khăn quá nên phải có những quy định được gọi là thực hiên nghĩa vụ. Khi mà phải đi đến những nơi này thì điều kiện sinh hoạt, y tế học tập rất khó khăn thiếu thốn. Vậy thà để con ở nhà với ông bà để con được sống trong điều kiện tốt hay theo mẹ để khi ốm đau muốn đi bs cũng không có, Còn các mẹ bảo nghỉ, con ốm mà phải có giấy nằm viện mới được nghỉ chế độ, muốn nghỉ không lương cũng khó vì bỏ lại công việc thì có ít người làm thay. Cũng là khó khăn lắm bạn ấy mới phải chịu vậy thôi.
  iuH0iuH0p7
  EBEUEBEUp7
  Ca nha minh luon ben nhau :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
  • 1,417 Bài viết

  • 152 Được cảm ơn

  #8
  Mẹ nào mà chẳng thương con, mình tin chị chủ top cũng rất yêu thương con mình, nhưng hoàn cảnh bắt buộc phải như thế thôi.
  Đôi khi vì hối hận với con gái nên chị ấy tự đổ hết mọi trách nhiệm lên mình, các mẹ đứng quá khắt khe. Đồng ý khi có con ai cũng muốn dành hết tình thương, thời gian và mọi điều tốt đẹp nhất cho con nhưng còn nỗi lo "cơm, áo, gạo, tiền" nữa, đâu phải mẹ nào cũng có hoàn cảnh kinh tế thoải mái, ít phải suy nghĩ đâu.
  Hoàn toàn thông cảm với chị chủ top, mong rằng chị sẽ cố gắng thu xếp công việc để dành thêm thời gian cho bé nhất là trong lúc bé ôm đau thế này.
  Mất cái này thì mình sẽ được cái khác, công việc ko hoàn thành nhưng mình sẽ được ở bên con nhiều hơn, như vậy cũng xứng đáng chị à.
  Chúc bé mau khỏe.
  • Avatar của mecunhieu
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 10 năm
  • 329 Bài viết

  • 172 Được cảm ơn

  #9
  Mẹ be uyên thi hãy cố gắng lên, nếu có thể thì mẹ nó hãy tìm cách để được về gần con, đối với phụ nữ gia đình và con là quan trọng nhất. mình cũng là một người mẹ phải xa con, khi ly hôn bố bé tranh nuôi con,giờ mình đang cố gắng ra tòa giành lấy quyền nuôi con gái, mỗi ngày mình phải trốn việc cơ quan để ra lớp thăm con vì nhớ con không chịu được, mẹ nó còn hạnh phúc hơn mình nhiều vì con yêu đang là của mẹ nó,dung de be thieu di su cham soc cua me
  • Avatar của BeUyenThy
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 10 năm
  • 31 Bài viết

  • 6 Được cảm ơn

  #10
  Mừng quá con gái ơi, mẹ vừa mới thi rớt . Nghe nghịch lý quá phải không ? Mẹ thi rớt có nghĩa là mẹ không phải thi thêm nhiều vòng nữa, mẹ sẽ có nhiều thời gian bên con gái hơn. Con gái ơi , mẹ nhớ con nhiều . Có ai ở hoàn cảnh của mẹ thì mới hiểi được tâm trạng của mẹ lúc này con gái ạ. Mẹ là một giáo viên công tác xa nhà , trường mẹ thì thiếu giáo viên trầm trọng vì trách nhiệm với nhà trường , trách nhiệm với nghề nghiệp , trách nhiệm với 40 mái đầu trẻ thơ mẹ đồng ý nhận công tác đầy khó khăn này biết là sẽ thiệt thòi cho con gái của mẹ nhưng không biết phải làm thế nào đành xin con tha thứ cho mẹ , chắc chắn hết năm học này mẹ sẽ dành trọn thời gian cho con , chờ mẹ nhé con yêu ...
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Avatar của khucmua79
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 10 năm
  • 52 Bài viết

  • 3 Được cảm ơn

  #11
  Trích dẫn Nguyên văn bởi mydaughters Xem bài viết
  Một người mẹ thiếu trách nhiệm với con cái

  Một người chủ top thiếu trách nhiệm với topic của mình

  Một member thiếu trách nhiệm với các thành viên khác

  :Laughing::Laughing::Laughing:
  Đọc thấy ghê quá, bạn chắn làm xếp to lắm phải ko
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Avatar của BoThaiAn
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 10 năm
  • 6,576 Bài viết

  • 7,661 Được cảm ơn

  #12
  Vợ mình sinh xong ở nhà 1 năm mới đi làm, mĩnh cũng có bé gái nên mình thấy mẹ này quá vô tâm và vô trách nhiệm. bạn viết ra được cái topic có vẻ yêu con nhưng thực ra bạn chẳng có một tình cảm gì của người mẹ dành cho con kả
  ===========================================
  Giờ đây pháo đã tịt ngòi,
  Gia tài còn lại một vòi nước trong.
  • Avatar của mebepooh
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 11 năm
  • 1,769 Bài viết

  • 1,018 Được cảm ơn

  Thành viên tích cực 2018
  #13
  Tuy là bạn nhìn nhận mình thiếu trách nhiệm với con mình nhưng bạn lại có lương tâm và trách nhiệm với hơn 40 tương lai khác. Giáo viên có tâm như bạn thật đáng trân trọng. Mình nghĩ tết năm nay được nghĩ rất dài ngày. Hãy tranh thủ thời gian bên con. Nhưng dù sao, bé cũng còn quá nhỏ, hãy cố gắng thu xếp để ở gần bé hơn bạn nhé!
  vGzIgQe XSQNp7


  xUbsp7
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Avatar của mecuati
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 12 năm
  • 2,791 Bài viết

  • 6,035 Được cảm ơn

  #14
  Trích dẫn Nguyên văn bởi BoThaiAn Xem bài viết
  Vợ mình sinh xong ở nhà 1 năm mới đi làm, mĩnh cũng có bé gái nên mình thấy mẹ này quá vô tâm và vô trách nhiệm. bạn viết ra được cái topic có vẻ yêu con nhưng thực ra bạn chẳng có một tình cảm gì của người mẹ dành cho con kả
  nói như bạn thì dễ quá. Đâu phải ai cũng ở nhà chồng nuôi hả bạn? Có người còn cả 1 gánh nặng trên lưng kìa.
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Avatar của BeUyenThy
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 10 năm
  • 31 Bài viết

  • 6 Được cảm ơn

  #15
  buồn! Các mẹ thông cảm thì mình còn thấy an ủi được một chút , mắng mình thì mình cũng đành chịu. Nếu con các mẹ học ở một lớp mà vì thiếu Gv nên hôm nay phải học với cô này , ngày mai lại cô khác , các mẹ có thấy yên tâm không . còn các em có tiếp thu kiến thức được không khi học ở một lớp như thế . 40 đứa trẻ , 40 gia đình có thể sẽ không được yên tâm mà học hành . Nên đành phải lựa chọn thôi các mẹ ạ , chẳng lẽ đó là lựa chọn sai , chẳng lẽ đó là lựa chọn đáng trách , chọn nghề rồi cái nghiệp nó vậy , đành phải xin lỗi con gái vậy , con gái đành chờ mẹ hết năm học này vậy không thể bỏ lớp được , các mẹ hiểu cho. Sinh xong ở nhà chồng nuôi 1 năm là không thể có ở trường mình đâu bạn ạ ...
  • 5,639 Bài viết

  • 3,451 Được cảm ơn

  #16
  Mình thì chẳng có dũng khí như bạn chủ thớt
  sanh con và đã hi sinh 3 năm ở nhà chăm con,ko rời con dc....Quyết tâm vài ngày nữa cho con đi học....Mình lại tiếp tục sự nghiệp học hành,mơ ước đã ấp ủ từ những năm tháng đã xa...