không cần biét... em là ai
không cần biết ....em từ đâu
không cần biết ....em ngày sau
tôi yêu em chỉ vì.... đó là em