Trên đời chúng ta sẽ gặp những người thích và không thích. Thích thì kết thân, không thích thì tránh xa, chẳng phải bận tâm làm gì cho mất thời gian năng lượng.