Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt đời thường ai cũng có
Vẫn ngừng đạp lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.