M huỷ đặt phong agoda hon 5 ngay roi. Ma k thay tiền hoàn. Khi lệnh huỷ thi báo sẽ hoàn. Và m đợi 5 ngay k thấy. Ai biết tai sao ko? Va m liên hệ agoda kiểu j?