ý em là sinh hoạt chỗ khác hết rồi ý, chả mấy người vào WTT nữa