Từ 2021, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng theo lộ trình hàng năm đến khi lao động nam 62 tuổi và nữ 60 tuổi.VywzZEJEc7YvIvk4w_xcwjITcC2wO6-d7EfIivukiHMNdVz8B2kIHNB1KXTZXPW7CMcZjAPVE4PRmT8yGN6j4CbBT5oJ