Hôm trước mình đi mua suất mộ ở Lạc Hồng Viên cũng gặp chuyện này. Bực cực ý:

http://vtc.vn/chieu-tro-mao-danh-web...e.1.537038.htm