nhà em trồng rất nhiều nghệ đen, nhưng thu hoạch giờ em cũng không biết hết tác dụng của nghệ đen, ai biết chỉ em với.
và chỉ em cách tán bột cho nghệ đen với nhé