Truyện cổ tích Việt Nam

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=lWp9OTCsBlE&amp;t=1202s" target="_blank" rel="nofollow">
Chuyện thứ 1: Nhân tham tài nhi tử, điểu tham thực nhi vong.
Chuyện thứ 2: Nói dối như Cuội
Chuyện thứ 3: Của trời trời lại lấy đi, giương đôi mắt ếch làm chi được trời
Chuyện thứ 4: Lê Như Hổ
Chuyện thứ 5: Chàng Lía


Anh chị em đăng ký kênh để nghe thêm các truyện mới: https://www.youtube.com/channel/UCcDuhkyj9ZvtCcFiSzn4Qyg


Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=cOr9Mjd1rII&t=206s
Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=wM7FBHDIy14&t=16s
Phần 3: https://www.youtube.com/watch?v=i_Nf3RgHWgk&t=70s
Phần 4: https://www.youtube.com/watch?v=T4SHsD_g0II&t=640s
Phần 5: https://www.youtube.com/watch?v=KkrMdEHZ9QU&t=29s
Phần 6: https://www.youtube.com/watch?v=VAIjQNdfOZQ
Phần 7: https://www.youtube.com/watch?v=6xiu43VrVsE&t=517s
Phần 8: https://www.youtube.com/watch?v=1dDFBiRpf2k&t=4s
#truyen
#cotich
#trecon