Truyện cổ tích Việt Nam

Chuyện thứ 1: Cái kiến mày kiện củ khoai.
Chuyện thứ 2: Vận khứ hoài sơn năng trí tử, thời lai bạch thủy khả thôi sinh.
Chuyện thứ 3: Trinh phụ hai chồng.
Chuyện thứ 4: Kiện ngành đa
Chuyện thứ 5: To đầu mà dại, nhỏ dái mà khôn.
Anh chị em đăng ký kênh để nghe thêm các truyện mới: https://www.youtube.com/channel/UCcDuhkyj9ZvtCcFiSzn4Qyg


Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=cOr9Mjd1rII&t=206s
Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=wM7FBHDIy14&t=16s
Phần 3: https://www.youtube.com/watch?v=i_Nf3RgHWgk&t=70s
Phần 4: https://www.youtube.com/watch?v=T4SHsD_g0II&t=640s
Phần 5: https://www.youtube.com/watch?v=KkrMdEHZ9QU&t=29s
Phần 6: https://www.youtube.com/watch?v=VAIjQNdfOZQ
Phần 7: https://www.youtube.com/watch?v=6xiu43VrVsE&t=517s
Phần 8: https://www.youtube.com/watch?v=1dDFBiRpf2k&t=4s
#truyen
#cotich
#trecon