Tình liêu trai
Tắm trăng cây sậy khẽ đong đưa
Đom đóm lập lòe trước dậu thưa
Đời nay thiên hạ cười nhân thế
Mình lau giọt lệ bóng ma xưa

Một làn hơi trắng tỏa trong sương
Hài xanh lướt cỏ cánh thoa vương
Bồng lên thiếp nhẹ hơn làn khói
Tình nồng quên cả cõi âm dương