Đường lên Tây Trúc quanh co
Lối rẽ không biển báo cho rõ ràng
Nhiều khi tưởng đến thiên đàng
Xuống nhầm địa ngục nghĩ càng đớn đau

Con ơi nhớ lấy lời cha
Đường lên Tây Trúc tưởng xa hóa gần
Con ơi liệu giữ lấy thân
Lối ngang đường tắt tưởng gần hóa xa

Đường lên thiên đường biết đâu là bến,khi mệt hãy ngồi xuống nghỉ.An nhàn đấy là thú thần tiên .Đường lên Tây Trúc gần mà xa tít tắp,khi mệt hãy nằm xuống nghỉ vì biết rằng chết cũng là vui.