Đối đáp có 3 loại
Với mình, người và cảnh

-----------------------------------
Với mình nên nghiêm khắc
Từ bi và nhẫn nhục
Rèn luyện đức tính tốt
Chế phục tính xấu hung

Với mình phải chân thực
Không tự lừa dối mình
Phải từ tốn anh minh
Không tham lận mê đắm
------------------------------------
Với người nên tôn trọng
Từ, bi, hỉ , xả, chân
Lòng yêu thương từ ái
Như đối với bản thân.

Với người trên cung kính
Như chú bác mẹ cha
Với người như với phật
Như với mẹ với cha

Với người dưới hiền hòa
Không ba hoa, chèn ép
Không thái độ bề trên
Không để cho khinh nhờn

Thấy chưa phải khuyên răn
Thấy chưa biết phải dạy
Thấy sai nên chỉ lối
Thấy đúng nên khuyến khích

Làm và nói bằng tâm
Không một lời dối trá
Lời nói nhẹ mà thật
Đó tức là thương yêu

Với anh em bằng hữu
Lấy hài hòa làm trọng
Rộng rãi và thương yêu
Tìm cái tốt để học.


..........

Với người phải chân thật
Hết thảy đức tính kia
Không chân là giả dối
Chịu báo ứng gạt lừa
-----------------------------------------

Sau cùng với tất cả
Đừng tham cầu điều gì
Vì có đến có đi
Có được rồi sẽ mất

Không gì là còn mãi
Cố níu chẳng được gì
Càng sinh nhiều họa ương
Càng làm tâm khổ ải.

Vì thế luôn tự tại
Có được cũng vô thường
Thoát khỏi mọi họa ương
Thoát con đường khổ ải.