Tất cả các tài liệu ,xin các bạn nghiên cứu 
https://drive.google.com/folderview?id=1ffARmKHv8yILs3QLREODIXIt_dMBkYN6