🍇🍇🍇Gầy gò gặp m này nhu mua rào gặp ruộng can bay nhanh vào đây
🍏🍏🍏Ngon bổ rẻ ah
🍏🍏🍏that tuyệt vời