Em vào me too you và mê mệt mấy kiểu xô chậu cắm hoa ở đó quá.Nhưng giá ở đó ngất quá.Có mẹ nào biết ở đâu bán giá mềm mềm không ạ?