JRFX là nhà môi gii ngoi hi ni tiếng thế gii và được coi là mt trong nhng công ty môi gii ngoi hi tt nht trên thế gii, cung cp cho các nhà đầu tư toàn cu vô s loi hình giao dch như ngoi hi, kim loi quý, c phiếu và ch s. Trong đó, kim loi quý là sn phm tài chính ph biến nht trên th trường toàn cu hin nay, nhà đầu tư có th giao dch mua bán theo s biến động ca giá kim loi quý để kiếm li t chênh lch giá. Vì vy, nhng li thế khi giao dch kim loi quý ti JRFX là gì? Ti sao nhà đầu tư nên chn sàn giao dch JRFX?

Giám sát có thm quyn: Có giy phép giám sát tài chính ca New Zealand, nhà đầu tư có th hi v giy phép thông qua trang web chính thc ca FSP; chp nhn s giám sát ca t chc tài chính có thm quyn BVIFSC, trách nhim chính ca BVIFSC là xem xét và giám sát các hot động tài chính liên quan đến giao dch, bo him và Ngân hàng; Mt lot các trung tâm giao dch hàng hóa DMCC giám sát, tuân thđầu tư nhiu phương tin giao dch cơ bn để to ra tri nghim giao dch tt cho khách hàng trên toàn thế gii.

Sn phm phong phú: Cung cp nhiu loi tài sn, bao gm ngoi hi, kim loi quý, c phiếu và ch s, tng cng hơn 40 sn phm qun lý tài sn và luôn n lc chung tay vi khách hàng toàn cu để tham gia vào th trường tài chính rng ln và sôi động, và nhn mnh vào s an toàn giao dch ca khách hàng.

hình ảnh

M tài khon min phí: Nhà đầu tư có th đăng ký nhiu loi tài khon như tài khon tiêu chun, tài khon ECN và tài khon demo thông qua JRFX. (www.jrfx.com/?307) Trong đó, tài khon demo có sn 200.000 qu giao dch mô phng để giúp khách hàng tham gia giao dch mô phng vi chi phí bng 0.

Giao dch cc kỳ nhanh chóng: Tc độ thc hin nhanh chóng, có th khp ti 1300 lnh trong 1 giây và tc độ giao dch lnh thp nht là 30 mili giây.

Bo mt qu: Nn tng hp tác vi mt s ngân hàng quc tế, qu đầu cơ và các t chc khác để đảm bo an toàn cho các qu giao dch ca khách hàng và dòng tin là minh bch và có th xác minh được.

Tính n định ca nn tng: nn tng giao dch MT4 n định và đơn gin, phn mm phân tích thi gian thc và mnh m, nhm cung cp cho khách hàng các dch v giao dch trc tuyến tin li.

Dch v cht lượng cao: Dch v chăm sóc khách hàng trc tuyến 24/24 trong mi thi tiết để gii đáp nhng thc mc khó khăn ca nhà đầu tư trong thi gian thc.

Nhìn chung, giao dch JRFX là mt nn tng giao dch trc tuyến cht lượng cao đáng để các nhà đầu tư la chn. Để biết thêm ni dung liên quan đến JRFX, bn có th truy cp trc tiếp vào trang web chính thc ca nó để tìm hiu v nó.