Xin chaøo caû nhaø, mình hieän coù hoä khaåu q5, muoán mua moät xe honda chính haõng, neáu mình töï ñi laøm thuû tuïc thì toán côû bao nhieâu vaø thôøi gian bao laâu cuøng vôùi caùc giaáy tôø ñính keøm nhö theá naøo. Xin caùm ôn caùc baïn