Đấu thầu thế này là nhiều hay ít hả các bác?
https://baodauthau.vn/doanh-nghiep/xi-mang-la-hien-co-dong-chat-van-ty-le-dau-thau-thap-112364.html