Em đang xin làm head hunter và muốn làm head hunter lắm cơ


Có bố mẹ nào làm head hunter thì chỉ giúp em vài kinh nghiệm ạ


Em đang tính làm partner cho cty kia, săn theo order trước, họ chia em 50-50 trước, sau đó thấy hạp nhau mới vào làm chánh thức


Bố mẹ nào làm rồi chia sẻ em vài kinh nghiệm đi


Cảm ơn các bố mẹ :Rose: