đầu óc mình tự nhiên mất sáng, từ năm 2014 kinh doanh thép hình, nay tự nhiên thua sút người do mình yếu, cạnh tranh không lại, bỏ gần 8 tháng nay....


Hiện chưa tìm được ý tưởng gì