Các bạn cho mình hỏi mình muốn dùng con bơm đẩy cao PW 251E bơm lên độ cao 12 m nhưng không biết tại độ cao đó lưu lượng nước ra sẽ là khoảng bao nhiêu lít/phút?