Tình hình là nhà mình có cô cháu mới ở nước ngoài về Việt nam đang muốn xin học cấp 3, các mẹ ơi tư vấn cho em trường nào nhận học nhỉ. Cháu nói được tiếng Việt nhưng không có quốc tịch Việt nam. Vì trước đây sinh ở nước ngaòi nhập luôn quốc tịch bên đó.


Chờ tin các mẹ thông thái.