Hiện nay, một số đề tài đã có nhiều thành viên tham gia và đã duy trì một thời gian nhưng không đúng vị trí. Để thuận tiện cho thành viên theo dõi và đảm bảo đúng tiêu chí của chuyên mục, BQT sẽ di chuyển các đề tài này về đúng mục và để lại đường dẫn trong thời gian 7 ngày.