Mình mở Topic này để các mẹ cón con học Trường Trung Tự trao đổi thông tin cho tiện nhé.


Bé nhà mình năm nay bắt đầu học lớp 1.