Em chỉ muốn làm quen và chia sẻ về trường đó không biết trường dạy có tốt không nữa???? Có ai đã đăng ký vào chưa thế các mẹ?