Em đang định hỏi về trường này để xem chuyển trường cho con. Các mẹcó thông tin gì về trường này không a, chia sẻ cho em với nhé.