Con mình mới 21 tháng đang chuẩn bị đi gửi trẻ ở truờng này, trong có vẻ đuợc chỉ khong biết dạy dỗ thế nào. Có mẹ nào có kinh nghiệm khong chỉ bảo giúp với.