Em đang xin cho cháu vào đó, không biết có mẹ nào đã cho con học ở đó rồi cho em xin 1 chút kinh nghiệm ạ?? ( đó là trường cuả quân đội thuộc bộ tổng Tham mưu)