Chao các me


Cun nha em dc 19 thang, em dang dinh cho di hóc o Apollo day nhung ko biết o do các co nhu thenao. Co ai biết thong tin gi thi cho em biết voi, em cam on nhiêu lam


19 thang di hóc co som qua ko nhi, em cung run lam, liêu các be co hay khóc va om ko.