hiện em không có thời gian để tham gia diễn đàn, admin làm ơn xoá hộ em tài khoản này ạ