Thực sự là mình không biết làm thế nào để tiêu đề bài viết mới của mình được in đậm.


Hix, ai có lòng tốt chỉ mình với ;;)