E ko muốn gửi thông báo đến email nữa , e đã thay đổi tùy chọn rồi mà sao vẫn ko được , chỉ e với.