Kỹ thuật ơi , làm thế nào để khi mở ra xem một chủ đề nó hiện ngay ra trang hoặc bài cuối cùng giống như danh sách thành viên ấy.