Mình nghe nói mặt nạ COLLAGEN - MATRICOL từ ĐỨC tốt lắm, các bài báo quảng cáo cũng rất hấp dẫn mỗi tội giá cả thì cũng cao. Đã có ai dùng lọi này chưa và chất lượng thực tế thế nào cho mình biết với?