Cùng mình trả lời các câu hỏi sau nhé, để biết xem bạn có đang làm công việc yêu thích hay không?


1. Bạn có cảm thấy vui khi làm việc không?


2. Bạn có bằng lòng với công việc hiện tại không?


3. Bạn có cảm thấy hối hận khi làm công việc này không?


Và nếu bạn không được thỏa lòng với công việc đó thì:


Bạn có dám từ bỏ công việc hiện tại không?