Tôi đang bị bệnh . Cần tiền để chửa trị. Ai cứu giúp được tôi không. Xin cảm ơn.