Mình thi khoảng 6 tuần, rất muốn tìm bác sỹ khám thai ở mạn Thanh Xuân vì mình ở và làm việc ở khu này. Mình muốn tìm bác sỹ khám thai đến lúc đẻ nhưng không biết địa chỉ bác sỹ nào. Mẹ nào biết bác sỹ khám thai tốt ở mạn này, chỉ giúp mình nhé.