E mò vào đây để thông báo đến mẹ nào cần (trong ngày hôm nay thôi):


Hôm nay e ghi tên khám rùi, số 4-5, tên ĐẶng Thị Chi và Hà An. Nhưng lại thôi bọn e không đi khám nữa. Ai có nhu cầu thì thế chân hai đứa bọn em cho đỡ phải chờ đợi.