Trong chứng khoán mô hình hoa loa kèn là nền tảng để tạo ra chỉ báo Ỷ Thiên Kiếm với khả năng và dự báo rất chính xác. bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn hiểu về mô hình hoa loa kèn.Xem video về phân tích kỹ thuật chứng khoán mô hình hoa loa kèn: