Giờ mới biết meBong-86 đã sinh.


Chúc mừng - chúc mừng nhé!


Gửi :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: đến bố mẹ Bông nè!


Gửi :Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss: đến công chúa yêu nè!