Mong các con ngoan, học giỏi, không phụ công nuôi dưỡng của các đấng sinh thành.Hoa cho các con nè


:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss:CÒn đây là quà cho các con. Nhớ đừng có tranh nhau nhé :Laughing::Laughing::Laughing: (quà đi cọp đấy :Laughing::Surprise:)