Ai biết thì cho vài địa chỉ may đồ thun, thể thao si lẻ nha.